แก้ไขเกณฑ์การออกแบบสอบสวนโรคระบาดสัตว์ของทีมสอบสวนโรคในระดับต่างๆ