เรียนปศุสัตว์เขต 1-9

เรียนผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

เรียนปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด

เรียนผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน

เอกสารแนบ PPR Poster

เอกสารแนบ PPR