หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงสหกรณ์โคนม/ศูนย์รับนม

หนังสือถึงชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด

เอกสารแนบ1 แบบแจ้งความประสงค์ไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์

เอกสารแนบ2 กคร.4

เอกสารแนบ3 กคร.5

เอกสารแนบ4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับจังหวัด)

เอกสารแนบ4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับเขต)