หนังสือถึงจังหวัด

หนังสือถึงเขต

หนังสือถึงกองสารวัตรและกักกัน

หนังสือถึงสมาคมโคเนื้อ/สหกรณ์โคเนื้อ

เอกสารแนบ1 กคร.4

เอกสารแนบ2 กคร.5

เอกสารแนบ3 แบบบันทึกไม่ประสงค์ฉีดวัคซีน

เอกสารแนบ4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับจังหวัด)

เอกสารแนบ4 แบบสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค (สำหรับเขต)

ข่าวปศุสัตว์