ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สถิติพื้นฐานสำหรับงานระบาดวิทยา"