1. ตัวโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2. ใบรับรองค่าใช้จ่าย

3. หนังสือเชิญ     ผอ.ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง / ผอ.ศวพ.ภาคเหนือตอนบน / ผอ.ศวพ.ภาคตะวันออกชลบุรีผอ.ศวพ.ภาคตะวันตก /  ผอ.กลุ่ม /ฝ่าย สังกัด สคบ.