ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ