รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุรุภัณฑ์ ประเภทเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์