ยุทธศาสตร์ป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคปากและเท้าเปื่อย 2560-2564