สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 51  (ระหว่างวันที่  16 - 22 ธันวาคม 2560)