สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฮี ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)ในเขตพื้นที่บ้านหนองไศล หมู่ ๗ ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ประกาศ ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562