สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ขอส่งสำเนาประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) ในท้องที่ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562