มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ พื้นที่จังหวัดกระบี่