เอกสารเผยแพร่ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีก

ที่อยู่ ชั้น 4 ห้อง 406 ตึกวิจิตรพาหนการ  กรมปศุสัตว์

69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ 10400.

ทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 4162-3(Call Center) : 083-4700758