1.แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ของสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์