สรุปสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ ประจำสัปดาห์ที่ 52 (ระหว่างวันที่  22- 31  ธันวาคม  2561)