14 12 65b 1

กรมปศุสัตว์ คว้ารางวัล ในโครงการสุดยอดหน่วยงานภาครัฐด้านการอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ รางวัล “สำเภา-นาวาทอง” ประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมชั้น 7 อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งดำเนินการโดยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่ตระหนักถึงความทุ่มเทการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ภาคธุรกิจได้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการมอบรางวัล โดยกรมปศุสัตว์ ได้รับรางวัลด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและประชาชน เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างองค์กรยุคใหม่ ประเภทรางวัล หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนงาน จำนวนทั้งสิ้น      3 รางวัล ดังนี้ คือ

  1. สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ชื่อกระบวนงาน การตรวจรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก        
  2. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ชื่อกระบวนงาน การขอใบอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออกด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ การขอใบรับแจ้งการดำเนินการผลิตด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
  3. กองสารวัตรและกักกัน ชื่อกระบวนงาน กำกับ ดูแล รับผิดชอบงานด่านกักสัตว์ภายในประเทศ และด่านกักสัตว์ระหว่างประเทศ

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า "กรมปศุสัตว์ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และขอขอบคุณภาคเอกชนที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินการของภาครัฐ ที่จะสามารถลดภาระและสนับสนุน ด้านการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ ได้พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาใช้ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สำหรับการรับบริการในด้านต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็น การขอใบอนุญาตด้านอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ การตรวจรับรองโรงงานสินค้าปศุสัตว์แบบออนไลน์ รวมถึงการกำกับดูแลโรคระบาดสัตว์ของหน่วยงานด่านกักกันสัตว์ของกรมปศุสัตว์ และกรมปศุสัตว์จะพัฒนาระบบบริการต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันได้ทั้งในประเทศและในตลาดโลก

ภาพ/ข่าว : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์