ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการยกระดับฟาร์มที่มีการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 1 เป้าหมายฟาร์มGFM

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จในการควบคุม ป้องกันโรคปศุสัตว์

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 2 ส่วนที่ 2

เอกสารแนบ ตัวชี้วัดที่ 2 ส่วนที่ 3

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสาเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตว์อิเล็กทรอนิกส์