รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ,ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  ระหว่างวันที่ 6-11 ตุลาคม 2565