ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บ พัสดุ ขนาดปะมาณ 10x20 เมตร สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2567