ประกาศร่างซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ

  1. ตารางแสดงราคากลาง
  2. เอกสารประกวดราคา
  3. รายละเอียดคุณลักษณะ