รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 (ถึง 31 มีนาคม)