เดือนมิถุนายน

จ้างพิมพ์ใบรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย โรคบรูเซลโลสิส โรคทูเบอร์คูโลสิส โรควัณโรคในโค กรบือ แพะ แกะ และสุกร จำนวน 1 รายการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ

ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ

จ้างซ่อมรถยนต์ 52-1870 กทม โดยวิธีีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนพฤษภาคม

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ วธ 8668 กรงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อม และ ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน โดยเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ นง 3180 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนเมษายน

จ้างพิมพ์สมุดประจำตัวม้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมีนาคม

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 งาน โดยฌฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์

จ้างซ่อมรถยนต์ 5 กข 6291 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ นง 3180 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จำนวน 30,000 แผ่น

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องอ่านไมโครชิพ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง