เดือนกรกฎาคม

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมิถุนายน

จ้างซ่อมรถยนต์ ฮว 312 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนพฤษภาคม

จ้างซ่อม และ ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน โดยเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ 1 ครั้ง โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ นง 3180 นครราชสีมา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนเมษายน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 1 ครั้ง

จ้างพิมพ์สมุคประจำตัวม้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง จำนวน 22 อัน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ วธ 8668 กรงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ 2 กฆ 5385 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ 52-1870 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ฒฉ 3178 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมีนาคม

จ้างซ่อมรถยนต์ ฮว 312 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ ชง 752 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ ฮว 311 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ 2 กฆ 5385 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 งาน โดยฌฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์

จ้างซ่อมรถยนต์ 5 กข 6291 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรถยนต์ ชง 742 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ นง 3180 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 37 อัน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ศท 4061 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาพจง

จัดซื้อเครื่องอ่านไมโครชิพ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง