เดือนสิงหาคม

จ้างซ่อมรถยนต์ ฮว 312 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน

จ้างซ่อมรถยนต์ 3 ฒฉ 3178 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน

จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบขวน จำนวน 1 งาน

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 1 ครั้ง

จัดจ้างซ่อมแซมสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จำนวน 1 งาน

จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว 311 กรุงเทพมหานคร

ซื้อแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ทะเบียน 81-2766 กำแพงเพชร

จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว 311 กรุงเทพมหานคร

จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว 312 กรุงเทพมหานคร

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนกรกฎาคม

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

เดือนมิถุนายน

จ้างซ่อมรถยนต์ ฮว 312 กรุงเทพมหานคร

เดือนพฤษภาคม

จ้างซ่อมรถยนต์ 52-1870 กรุงเทพมหานคร

จ้างซ่อมรถยนต์ นง 3180 นครราชสีมา

จ้างซ่อม และ ล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 งาน

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยเฉพาะเจาะจง

เดือนเมษายน

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 1 ครั้ง

จ้างพิมพ์สมุดประจำตัวม้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ วธ 8668 กรงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 3 ฒฉ 3178 กรุงเทพมหานคร

จ้างซ่อมรถยนต์ 2 กฆ 5385 กรุงเทพมหานคร

เดือนมีนาคม

จ้างซ่อมรถยนต์ ฮว 312 กรุงเทพมหานคร

จ้างซ่อมรถยนต์ ชง 752 กรุงเทพมหานคร

จ้างซ่อมรถยนต์ ฮว 311 กรุงเทพมหานคร 

จ้างซ่อมรถยนต์ 2 กฆ 5385 กรุงเทพมหานคร

จ้างทำตรงยาง จำนวน 22 อัน

จ้างล้างเครื่องปรับอากาศและซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน จำนวน 1 งาน โดยฌฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์

จ้างซ่อมรถยนต์ 5 กข 6291 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างรถยนต์ ชง 742 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมรถยนต์ นง 3180 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำตรายาง จำนวน 37 อัน

จ้างพิมพ์ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จำนวน 30,000 แผ่น

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังควบคุม ป้องกันโรคไข้หวัดนก ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน ศท 4061 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาพจง

ซื้อเครื่องอ่านไมโครชิพ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง