วงเงินกลาง ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ

วงเงินกลาง การซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเครื่องแต่งกาย