สตวเลยง 1

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า มีทั้งหมด 4 ตอน ดังนี้

 

 

 Ep.1.jpg  Ep.2.jpg  

 
Ep.3.jpg   Ep.4.jpg

 

 ที่มาของข้อมูล : กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสัตว์เลี้ยง สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์