ข้อมูลสถิติฟาร์มปลอดโรค ปี 2565

messageImage 1712467413684

 

ข้อมูลสถิติการเกิดโรคที่สำคัญ ปี 2565

messageImage 1712469326814