25611218 ๑๘๑๒๑๘ 0005

ด้วยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นายชัยวัฒน์ โยธคล ได้กราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ร่วมแสดงความยินดี