สรุปรายงานสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ประจำสัปดาห์ที่ 32 (วันที่ 4 - 11 สิงหาคม  2561)