รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 4 ตุลาคม 2561