รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 10 ตุลาคม  2561