รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 11 ตุลาคม  2561