รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 13 ตุลาคม  2561