รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 16 ตุลาคม  2561