รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 17 ตุลาคม  2561