สถานการณ์กลุ่มโรคPRRS CSF ASF วันที่ 21 ธันวาคม 2561