หนังสือภายใน

-  เรียน สำนักงานเขต 1-9 เรื่อง ให้เฝ้าระวังกาฬโรคในม้า AHS อย่างเคร่งครัด  

        เอกสารแนบ 1 

                  เอกสารแนบ 2

-  เรียน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ให้เฝ้าระวังกาฬโรคในม้า AHS อย่างเคร่งครัด

                เอกสารแนบ 1

                  เอกสารแนบ 2

-  เรียน ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน เรื่อง ให้เฝ้าระวังกาฬโรคในม้า AHS อย่างเคร่งครัด

                เอกสารแนบ 1

                  เอกสารแนบ 2

- เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จังหวัด และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องการดำเนินการฉีดวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

- การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

- เรียน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง มาตรการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าลาย

- เรียน เขต 1-9 เรื่อง มาตรการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าลาย

- เรียน เขต 1 ,2 ,3 ,6 ,7 เรื่อง การดำเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า รอบที่ 3/2563

- เรียน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง การดำเนินการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า รอบที่ 3/2563

  เอกสารแนบ

- เรียน เขต 1- 9 และ ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง มาตรการในการควบคุมเคลื่อนย้ายม้า ภายหลังการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพิ่มเติม

  เอกสารแนบ

มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ภายหลังการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันกาฬโรคแอฟริกาในม้า เพิ่มเติม (ตุลาคม 2563)

 

หนังสือภายนอก

เรื่อง เตือนภัย กรณีตรวจพบกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- เรียนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตร

- เรียนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

- เรียนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

- เรียนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

- เรียนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร

- เรียนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

- เรียนคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

- เรียนเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก

- เรียนผู้อำนวยการสถานเสาวภา

- เรียนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

- เรียนผู้บังคับบัญชากองกำกับม้าตำรวจ

- เรียนสมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศไทย

- เรียนสมาคมขี่ม้าแห่งประเทศไทย

- เรียนนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย

- เรียน เจ้าของ ผู้ประกอบการคอก/ฟาร์มม้าลาย สัตวแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง มาตราการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าลาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง การดำเนินการฉีดวัคซีนโรคกาฬโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า รอบที่ 3/2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศ

ประกาศเรื่อง การประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 1

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 2

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 3

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 4

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 5

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 6

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 7

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 8

- เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเขต 9

- เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด(สำเนา)

 

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดนครนายก อ.เมืองนครนายก ต.พรหมมณี หมู่ที่ 5

จังหวัดนครนายก อ.บ้านนา ต.บ้านพริก หมู่ที่ 12 

จังหวัดนนทบุรี

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ประเภทม้า ลา ล่อ และอูฐ พ.ศ.2563

 

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่า ซากสัตว์ป่า และผลิตภันฑ์จากสัตว์ป่า ที่ไม่พิจารณาอนุญาตให้นำเข้า ส่งออก

 

ประกาศ เรื่องกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ

รายชื่อจังหวัดที่ต้องดำเนินการประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ  UPDATE 7 เม.ย 63

รายชื่อจังหวัดที่ต้องดำเนินการประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในชนิดสัตว์ ม้า ลา ล่อ ม้าลาย และอูฐ  UPDATE 27 เม.ย 63

ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์

ประกาศจังหวัดราชบุรี

ประกาศจังหวัดลพบุรี

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม

ประกาศจังหวัดอุดรธานี

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศจังหวัดนครนายก

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม

ประกาศจังหวัดสระบุรี

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

ประกาสจังหวัดอำนาจเจริญ

ประกาศจังหวัดชลบุรี

ประกาศจังหวัดชัยนาท

ประกาศจังหวัดชุมพร

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

ประกาศจังหวัดตาก

ประกาศจังหวัดนครปฐม

ประกาศจังหวัดพัทลุง

ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด

ประกาศจังหวัดระยอง

ประกาศจังหวัดเลย

ประกาศจังหวัดสกลนคร

ประกาศจังหวัดสงขลา

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศจังหวัดสระแก้ว

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศจังหวัดอ่างทอง

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดพิจิตร

ประกาศจังหวัดขอนแก่น

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศจังหวัดพิจิตร

ประกาศจังหวัดสิงห์บุรี

ประกาศจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดตราด

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดสัตว์ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558

 

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดลักษณะการป่วยหรือตายของม้า ม้าลาย ลา ล่อ หรืออูฐ เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ.2563

รูปภาพแผนที่พื้นที่ ที่ประกาศเขตเฝ้าระวังโรคระบาด AHS

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่๑)

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการฉีดวัคซีนกาฬโรคแอฟริกาในม้า พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับที่๒)

 

ระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการอุดหนุนปัจจัยโครงการป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS โดยระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ.2563

คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า 

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ในม้าลาย

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้วัคซีนกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการ

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการ ฉบับที่ 2/2563

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่เป็นแมลงพาหะ

คำสั่งแต่งตั้ง เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าที่เป็นแมลงพาหะ ฉบับที่ 2

 

 

 

บันทึกความร่วมมือ(MOU) เรื่อง กำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า AHS ของประเทศไทย

MOU ฉบับสมบูรณ์