โครงการประเมินระดับภูมิคุ้มกันกาฬโรคแอฟริกาในม้าภายหลังฉีดวัคซีนในระนะป้องกันการอุบัติซ้ำ