คู่มือปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์

 1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม

โครงการแผนการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2567

 1. รายละเอียดการดำเนินงาน

แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย

 1. เฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสัตว์
 2. เฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในฟาร์มรายย่อยและรายเล็กที่มีความเสี่ยง

ใช้ประกอบการประเมินตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ และ e operation                                           

 1. วิธีการเก็บตัวอย่าง/วิธีการเฝ้าระวัง
 2. เฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในโรงฆ่าสัตว์
 • เก็บตัวอย่างสวอป 5 จุด ในไลน์ผลิต รวมเป็น 1 ตัวอย่างต่อโรงฆ่า
 1. เฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ในฟาร์มรายย่อยและรายเล็กที่มีความเสี่ยง
 • จำนวนฟาร์มที่ต้องเก็บขึ้นกับความเสี่ยงในแต่ละอำเภอ โดยเก็บฟาร์มสุกรที่มีการลงเลี้ยงใหม่ก่อนเป็นอันดับแรก
 • กรณียังไม่มีสุกรเก็บตัวอย่างสวอป 5 จุดในโรงเรือน
 • กรณีมีสุกรที่เข้าทดลองเลี้ยงเก็บตัวอย่างเลือดหรือน้ำลายของสุกรเข้าทดลองเลี้ยง 5 ตัวอย่าง (จากสุกรมีชีวิต 5 ตัว) โดยเก็บหลัง 6 สัปดาห์นับจากวันที่นำสุกรเข้าฟาร์ม
 • รวมตัวอย่างเป็น 1 ตัวอย่างต่อฟาร์ม

*ทุกตัวอย่างที่เก็บขอให้ระบุตำแหน่งที่เก็บ และไม่ต้องรวมตัวอย่าง ทาง lab จะเป็นผู้รวมตัวอย่างเอง 

 1. จำนวนตัวอย่าง/จำนวนการเฝ้าระวัง

ในโรงฆ่าสัตว์: เก็บทุกเดือน เป้าหมายคือ 50 เปอร์เซ็นต์ของโรงฆ่าในจังหวัด โดยพิจารณาเก็บโรงฆ่าที่มีความ ต้องการในการเคลื่อนย้ายก่อน                                                                                            

ในฟาร์มรายย่อยและรายเล็ก: เก็บทุกเดือนตามความเสี่ยงของการเกิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแบ่งความเสี่ยงเป็นระดับอำเภอ

*จำนวนตัวอย่างที่แต่ละจังหวัดต้องเก็บสามารถดูได้จากในเอกสารแนบ                                       

 1. ระยะเวลา/รอบ การดำเนินงาน

มกราคม 2567-กันยายน 2567                                                                                         

 1. การรายงานผลการดำเนินงาน

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ สรุปรวบรวมผลการตรวจวิเคราะห์ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และให้ทางจังหวัดรายงานผ่าน google form                                                 

 1. ผู้ประสานงาน สคบ. (ชื่อ, เบอร์)

นางสาวอริสรา ชูเชิญ

กลุ่มควบคุมป้องกันโรคสุกร สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

เบอร์ 026534444 ต่อ 4131