ดำเนินการกรอกโดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์)

>>> กดเพื่อบันทึกรายงานเมื่อพบสัตว์แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ (ผส.3.1 - 3.3) <<<