ดำเนินการกรอกโดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลประจำจังหวัด กรอกเป็นภาพรวมของจังหวัด เดือนละ 1 ครั้ง

>>>แบบรายงานประจำเดือน แบบ ผส. 2<<<<