เรียน ปศุสัตว์เขต 1 - 9

ตามหนังสือที่ กษ 0610.03/ว.2884 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และเงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้สำนักงานปศุสัตว์เขตจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคผ่านแบบเฝ้าระวังโรคทางอาการในแอปพลิเคชัน DLD 4.0 พร้อมทั้งรายงานรูปภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ในแต่ละจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมคำบรรยายประกอบรูปภาพ แต่เนื่องจากมีการปรับปรุงแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงปัจจุบัน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลการรายงานดังกล่าวได้ นั้น

สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ จึงขอจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านแบบรายงานการปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ (ผส.2) และแบบรายงานเมื่อพบสัตว์แสดงอาการป่วยตายผิดปกติ (ผส.3.1 - 3.3) ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้จัดทำในระหว่างที่แอปพลิเคชันยังไม่สามารถใช้งานได้ โดยให้ท่านสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเว็บไซต์ สคบ.หัวข้อ “จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์” ใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จ้างเหมาฯ ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ขอให้เข้าไปดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ และส่งให้สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณมาก

news updateดาวน์โหลดผลการดำเนินงาน

หนังสือเรียนปศุสัตว์เขต 1-9

แบบรายงาน ผส.2

แบบราบงาน ผส.3.1-3.3