หนังสือเวียน

ซักซ้อมการดำเนินงานการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ปี ๒๕๖๓

-       สำนักงานปศุสัตว์เขต

-       สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

         -      หนังสือปศุสัตว์ OK

         -      หนังสือถึงกองส่งเสริมฯ 

 

แบบประเมิน

-   แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดไก่พื้นเมือง/ไก่ชน

-    แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดไก่ไข่

-     แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดเป็ด

-     แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคนม

-     แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคเนื้อ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดกระบือ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดแพะ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดแกะ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดและสุกร

การประชาสัมพันธ์