หนังสือ

ซักซ้อมการดำเนินงานการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

-          สำนักงานปศุสัตว์เขต

-          สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

ชี้แจงการรายงานผลดำเนินงานขับเคลื่อนฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

         -     สำนักงานปศุสัตว์เขต

         -     สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด

 

แบบฟอร์ม

-     แบบคำร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(ฟป.1)

-     แบบข้อมูลฟาร์ม (ฟป.2)

-     แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น (ฟป.3)

-     แบบรายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ได้รับการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) หรือหลักสูตรฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) หรือผู้ที่ได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาของเกษตรกร (ฟป.4)

-      รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.6)

-      รายงานภาพตัวอย่างฟาร์มที่ได้รับการรับรอง

-      ฟป.6/ฟป.4 Excel

 

 

แบบประเมิน

-   แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดไก่พื้นเมือง/ไก่ชน

-    แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดไก่ไข่

-     แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดเป็ด

-     แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคนม

-     แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคเนื้อ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดกระบือ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดแพะ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดแกะ

-      แบบประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดและสุกร

 

 

Powerpoint

           PowerPoint

 

การประชาสัมพันธ์

          GFM