ตัวชี้วัด/ข้อสั่งการ

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9

ระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม Good Farming Management (GFM) สำหรับปศุสัตว์เขต 1-9  และปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานครNew

ซักซ้อมการดำเนินงานการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เพิ่มเติม New

ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ซักซ้อมการดำเนินงานการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

การดำเนินงานการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ทุกจังหวัด

ซักซ้อมการดำเนินงานการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม เพิ่มเติม New

ชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ซักซ้อมการดำเนินงานการขอรับและออกใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

เอกสารแนบ 2 เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวชี้วัด GFM

เอกสารแนบ 3,4,5 แบบฟอร์มการรายงานตามตัวชี้วัด GFM

หนังสืออนุมัติโครงการระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ศาลากลางจังหวัด

ระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม New

หนังสือเรียนปศุสัตว์จังหวัด 77 จังหวัด

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ฯ"

รายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณสำหรับฝึกอบรมฯ

Check List

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคเนื้อNew

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดแพะNew

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดสุกรNew

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดกระบือNew

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดแกะNew

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดไก่พื้นเมืองNew

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดโคนมNew

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดไก่ไข่New

แบบประเมินระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ชนิดเป็ดNew

แบบฟอร์ม

ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

ใบรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Word)

        ตัวอย่างการกรอกNew

แบบ ฟป1. แบบคำร้องขอรับการรับรองฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

แบบ ฟป2. ข้อมูลฟาร์ม

แบบ ฟป3. แบบประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

แบบ ฟป4 รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ได้รับการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์(GAP)New

แบบ ฟป5 รายงานการประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้น

แบบ ฟป5.1 รายงานการประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์เบื้องต้นNew

แบบ ฟป6 รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมNew

แบบ ฟป4.-ฟป6 (Excel)New

เอกสารประกอบการฝึกอบรม

PowerPoint