แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑/๒๕๖๒

      ๑.๑) แผนการพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) A

      ๑.๒) ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) แบบ A และ แบบ B (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)

๒. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ (CoP)

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒/๒๕๖๒

      ๑.๑) แผนการพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) A

      ๑.๒) ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) แบบ B (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒)

๒. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฎิบัติ (CoP)

      ๒.๑) รายงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน

    ๒.๒) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

     ๒.๓) แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน

    ๒.๔) ภาพบรรยากาศในการดำเนินกิจกรรม

     ๒.๕) เอกสารประกอบเนื้อหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. การพัฒนาโดยวิธีการสอนงาน

       ๓.๑) การวางแผนพัฒนา/แผนการพัฒนา/การประเมินผลการเรียนรู้/การประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงาน/หลักฐานประกอบการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา