การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๓ รอบ ๑

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๓ รอบ ๑

 การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : วิชาการใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล

 

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการสอนงาน

เรื่องที่ ๑ การประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบนเว็บไซต์ของสำนักฯ

 

เรื่องที่ ๒ การลงทะเบียน รับจ่าย การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ทุกประเภทเพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบรายการทรัพย์สิน

 

เรื่องที่ ๓ การใช้ระบบทะเบียนใบสำคัญการเบิกจ่าย

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................

การพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๓ รอบ ๒

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๓ รอบ ๒

 การพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นเรื่องที่ ๑ รอบ ๒/๒๕๖๓

................................................................................................................................................................................................................................................................................

        การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์  E-learning 

          เอกสารประกอบ สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งเวียนกระทรวง กรม และจังหวัด เรื่องการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19

              เอกสารประกอบ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เรื่องการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : Regional Training of Trainers on Afican Swine Fever

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : วิชาการเจรจาต่อรอง

 การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : วิชาการบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : วิชาหนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : วิชาการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : วิชาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

 

การพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นเรื่องที่ ๒ รอบ ๒/๒๕๖๓

การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่อง..เตรียมพร้อมรับมือโรคใหม่ใกล้มา“ Lumpy Skin Disease ”

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................