ระดับความสำเร็จการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

๑.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

๒.โครงการพัฒนาดีเด่นของหน่วยงาน

หลักฐานการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ และใบประกาศนียบัตร

.....................................................................................................................................................

 

๑.การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

๒.โครงการพัฒนาดีเด่นของหน่วยงาน

หลักฐานการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์