แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564

ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564

โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน : สนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e – Learning) ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home : Learn From Home)

ezgif.com gif maker

            สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือที่ นร 1013.3/81 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 แจ้งเวียนกระทรวง กรม และจังหวัด เพื่อทราบ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยแจ้งแนวทางการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนราชการบริหารจัดการด้านการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนบุคลากรภาครัฐ และผู้สนใจ ในช่วงสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานที่บ้าน ดังนี้

            1.การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการโดยทั่วไป (รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ) ให้ส่วนราชการสนับสนุนและส่งเสริมข้าราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาตนเองด้วยระบบการเรียนรู้ทางไกล (e – Learning) ในช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home : Learn From Home) ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทางไกลของเครือข่ายสำนักงาน ก.พ. (OCSC Learning Portal) โดยให้ข้าราชการรายงานผลการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบด้วย

            2.การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ส่วนราชการปรับรูปแบบแนวทางและวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทั้งในช่วงปฐมนิเทศ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการอบรมสัมมนาร่วมกัน โดยใช้แอปพลิเคชัน Teleconference หรือเทคโนโลยีที่รองรับการเรียนรู้และพัฒนาในลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง แทนรูปแบบการจัดกิจกรรมที่ต้องพบปะกันเป็นการชั่วคราว

            3.หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) ของสำนักงาน ก.พ.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ จะดำเนินการจัดหลักสูตรตามแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้เดิม แต่ปรับรูปแบบการบริหารจัดการการเรียนรู้และพัฒนาเป็นระบบ Online ทั้งหมด

ที่มา : https://ocsc.chulaonline.net/main/index.asp

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : หน่วยงาน European Commission

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : หน่วยงาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : หน่วยงานอื่นๆ

..............................................................................................

แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2564

ผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2564

ารพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ดยวิธีการเรียนรู้ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-learning 

        เอกสารประกอบ สำนักงาน ก.พ. มีหนังสือแจ้งเวียนกระทรวง กรม และจังหวัด เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19

            เอกสารประกอบ กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ เรื่องการพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

      เอกสารประกอบบันทึกข้อความเวียนกลุ่ม/ฝ่ายเพื่อพัฒนาตนเอง

      เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาความรู้ผ่านสื่อ E-learning ให้บุคคลากรในหน่วยงานทราบ

คำแนะนำการเรียน E-learning

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : โควิด 19 และระบาดวิทยา

หน่วยงานผู้จัด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : ความรู้ธรรมาภิบาล 

หน่วยงานผู้จัด : สำนักงาน ป.ป.ช.

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

หน่วยงานผู้จัด : สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : หนังสือราชการและหนังสือติดต่อราชการ

หน่วยงานผู้จัด : สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานผู้จัด : สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : ความรู้ด้านอื่นๆ

หน่วยงานผู้จัด : สำนักงาน ก.พ.

การพัฒนาตนเองโดยวิธีการเรียนรู้ E-learning : Regional Training of Trainers on African Swine Fever Detection and Emergency Response for Southeast Asia

หน่วยงานผู้จัด : FAO